Listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen innen fredag 31.03.2023 kl. 12:00.
Denne fristen er absolutt.

Listeforslaget må oppfylle visse vilkår og vi oppfordrer partiene til å sende inn listeforslagene via listeforslagsportalen på valg.no.

 Dersom dere ikke ønsker å levere via listeportalen kan skrivbare PDF-skjema med vedlegg benyttes ved utfylling.

Husk at malen “Listeforslag for mindre partier – kommunestyrevalg" må være underskrevet av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling.

Listeforslag med vedlegg sendes inn til: Enebakk kommune, v/valgsekretariatet, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Bruk av elektronisk listeforslag eller malen er ikke obligatorisk så lenge lovens minstekrav til listeforslaget er oppfylt.

Orientering om krav til listeforslag

I forbindelse med innlevering av listeforslag er det følgende bestemmelser som gjelder:

  • Frist for innlevering av listeforslag: kl.12:00 den 31. mars i valgåret. (Må ha kommet til kommunen) jfr. Valgloven §6-1 1. ledd
  • Det må angis hvilket valg det gjelder
  • Listeforslaget skal ha partiets registrerte navn i listeoverskriften (ikke lokalavdelingens navn)
  • Det skal være minst 7 kandidater på listen
  • Inntil 6 kandidater kan gis stemmetillegg. Disse skal stå med uthevet skrift
  • Listeforslagene skal inneholde kandidatenes navn, etternavn og fødselsår. Det er opp til forslagsstillerne om de i tillegg ønsker å påføre kandidatenes stilling eller bosted. Hvis det er nødvendig for å unngå forvekslinger av kandidatene på listen, skal stilling og/eller bostedsadresse oppgis – dette må gjøres på alle listens kandidater.
  • Listen skal underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling.
  • Dersom en kandidat ikke er innført i folkeregistret som bosatt i kommunen når listeforslaget leveres, må det ligge ved erklæring fra kandidaten som at vedkommende vil være valgbar ved valget. Det samme gjelder dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av stilling.